Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky

Energetická efektivita

1
Kolik procent obnovitelných zdrojů plánuje využívat Evropská unie v roce 2020?
A

15 %

B

20 %

C

25 %

2
Která z distribučních sítí nacházejících se na území České republiky je nejdelší?
A

Distribuční síť elektrické energie

B

Středotlaký plynovod

C

Centrální zásobování teplem

3
Vyberte materiál s nejlepší izolační vlastností při stejné tloušťce (zakroužkujte nejvhodnější)
A

Cihla plná

B

Extrudovaný polystyren

C

Cihelná tvárnice

D

Plynosilikát

E

Dřevo

4
Podtrhněte typické zdroje tepla pro rodinné domy?
A

Hnědé uhlí

B

Ropa

C

Zemní plyn

D

Odpadky

E

Tráva

F

Peletky

5
Popište základní princip rekuperační jednotky
A

Vstupní vzduch je ohříván výstupním

B

Výstupní vzduch je nasáván rekuperační jednotkou a recyklován

C

Vstupní vzduch pouze ohřívá výstupní vzduch, který jde zpět do místnosti

6
Jakou spotřebu tepla na vytápění v kWh/m2 má mít nízkoenergetický dům?
A

5-15 kWh/m2

B

15-50 kWh/m2

C

50-150 kWh/m2

7
Jaký je doporučený prostup tepla oknem podle normy ČSN 73 0540 – 2:2011?
A

1,7 W/(m2K)

B

1,2 W/(m2K)

C

0,8 W/(m2K)

8
Základní cíle energetického managementu jsou?
A

Soubor nástrojů a opatření uplatňovaných pro vědomé řízení procesů v energetice

B

Intenzivní podpora ze strany vedení společností a současně motivace zodpovědných osob k důslednému výkonu činností s tím spojených

C

Optimalizace výroby, dodávky a spotřeby energie

9
Podtrhněte města a obce ve Zlínském Kraji, které využívají biomasu (i pouze částečně) k přípravě tepla?
A

Otrokovice

B

Valašská Bystřice

C

Přerov

D

Hostětín

E

Holešov

10
Jak se spočítá prostá návratnost?
A

náklady/(úspora energie x cena energie)

B

(úspora energie x cena energie)/náklady

C

(náklady x úspora energie)/cena energie

*

*

Energetická agentura zlínského kraje, o.p.s. Zlínský kraj Investice do rozvoje vzdělávání
© 2024 DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků